Zawiesia wężowe wg PN-EN 149

 Zawiesia wężowe poliestrowe zgodne z PN-EN 1492-2.​ Współczynnik bezpieczeństwa (SF) 7.
Zawiesia o obwodzie zamkniętym, wykonane w formi...

Wielocięgnowe zawiesia linowe

 Zawiesia linowe zgodne z PN-EN 13414-1.
Współczynnik bezpieczeństwa (SF) 5 {zaciskane} / 6 {zaplatane}.
Zawiesia linowe ...

Wciągniki łańcuchowe ręczn

   Wciągniki łańcuchowe ręczne.​ Wciągniki posiadają oznaczenie CE. Ręczne wciągniki łańcuchowe, to profesjonalne narzędzia, które od zaw...

 

Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego sklep.sigmalift.szczecin.pl

1. Sklep internetowy sklep.sigmalift.szczecin.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez SIGMA LIFT Mirosław Zaleski, ul. Konarskiego 14, 71-704 Szczecin, o numerze NIP 852-000-81-18, zwanego dalej Sprzedawcą.
 
2. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie możliwa jest również rezerwacja towarów, które Kupujący nabędzie i odbierze bezpośrednio w punkcie wyznaczonym przez Sprzedawcę. W sytuacji, o której mowa w zd. 2, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą odbioru towaru w punkcie określonym przez Sprzedawcę. Sprzedawcą jest w takim wypadku podmiot wyznaczony przez Sprzedawcę. Taka umowa sprzedaży nie jest umową zawieraną przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, nie znajduje więc do niej zastosowania w szczególności pkt 16 Regulaminu. Rezerwacja towarów, o której mowa powyżej, nie jest możliwa, jeżeli chociażby jeden z zamawianych towarów występuje w stanie dostępności uniemożliwiającym jego rezerwację. Sprzedawca informuje, że w przypadku płatności kartą w punkcie wyznaczonym przez Sprzedawcę bądź drogą elektroniczną, do ceny sprzedaży może zostać doliczona prowizja za taką formę płatności.
 
3. Informacje zawarte na stronie sklep.sigmalift.szczecin.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sklep Internetowy sklep.sigmalift.szczecin.pl jak i cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.
 
4. Procedura zakupu towarów w Sklepie jest następująca:
 
a) Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt 3 powyżej, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar.
 
b) W odpowiedzi na wstępne zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar.
 
c) Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie sklep.sigmalift.szczecin.pl
 
d) Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w lit. c powyżej.
 
5. W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 4 lit c. W takim przypadku kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na  wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu.
 
6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 
8. Kupujący nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznego zamówienia.
 
9. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego ostatecznego zamówienia, zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt 2 zd. 2 i nast., tj. możliwości doliczenia prowizji za płatność kartą przez sklep.sigmalift.szczecin.pl do ceny sprzedaży oraz sytuacji, w której w przypadku wydłużenia realizacji zamówienia ceny ulegają zamianie ze względu na sytuację rynkową.
 
10. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie , wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji zgodnie z pkt 4 lit. c oraz lit. d powyżej. Ceny w Sklepie  i punktach sprzedaży określonych przez Sprzedawcę mogą się różnić.
 
11. Termin dostawy zakupionego towaru ustalany jest indywidualnie przy każdym zamówieniu. Terminy dostawy, o których mowa powyżej mogą ulec przedłużeniu jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę zgodnie z pkt 5 Regulaminu. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmy kurierskie na koszt Kupującego bądź transport ustalony indywidualnie przy zamówieniu.
 
12. Maksymalna wartość zamówienia to 1.000.000.000,00zł.
 
13. Sprzedawca może odmówić przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, jeżeli z przyczyn niezależnych bądź stanu magazynowego nie można określic terminu realizacji.
 
14. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 
a) przy odbiorze - należność pobiera kurier;
 
b) płatność z góry przelewem
 
c) przy odbiorze w punkcie określonym przez Sprzedawcę – opcja dostępna w przypadku rezerwacji towaru zgodnie z pkt 2 zd. 2 i nast. Regulaminu - należność pobiera podmiot wyznaczony przez Sprzedawcę.
 
15. W celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji złożonego zamówienia, Kupujący podaje niezbędne dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail) i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób określony i zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 
Powierzone Sprzedawcy dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 
1. realizacji umowy  
 
2. jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, w celu: przesyłania informacji reklamowych drogą mailową.
 
16.   Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 
a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  
c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  
d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  
17. Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z pkt 16, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy,chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot". Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta konto lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  
18. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
19. Sprzedawca nie jest producentem wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie. Jeżeli towar objęty jest gwarancją producenta, roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie  z warunkami tam zamieszczonymi. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki . W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej
 
20. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży konsumenckiej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz.1176 ze zm.).
 
21. W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt 20 ,Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy sprzęt na adres Sprzedawcy: SIGMA LIFT Mirosław Zaleski, ul. Konarskiego 14, 71-704 Szczecin po uprzednim ustaleniu terminu.
 
22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.
 
23. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: http://sklep.sigmalift.szczecin.pl. Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu na każde jego żądanie w formie elektronicznej.
 
 

SIGMA LIFT

Produkcja i serwis oraz handel osprzętem do podnoszenia, mocowania i wiązania ładunków. Prowadzona od 1993r. działalność na europejskim rynku, to coraz większe doświadczenie poparte wiedzą znanych producentów, partnerów i klientów.

www.sigmalift.pl

Pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zamówieniu lub informacji na temat oferowanych przez nas produktów skorzystaj z naszego formularza kontaktowego, za pomocą którego możesz wysłać zapytanie lub uzyskać inne informacje szczegółowe.

Uzyskaj pomoc

Dostępność

Składamy na Państwa ręce ofertę naszego sklepu internetowego, zawierającą najpopularniejsze artykuły. Jeśli jednak jakiś produkt nie znalazł się w zakładkach witryny, a jest związany z naszą branżą, prosimy złożyć u nas zapytanie o jego dostępność.

Produkty

Koszyk zakupów

Koszyk zakupów pozwala wybrać odpowiednie produkty, odłożyć je na później lub sfinalizować zamówienie w dowolnym momencie oraz uzyskać wycenę produktów niestandardowych. Założenie konta pozwala Ci uniknąć ponownego wypełniania danych firmy.

Przejdź do koszyka

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.